Na een gedegen opleiding en onderzoek door justitie en controle door de NIWO heeft PEEM B.V. haar beschikking en VIHB certificaat ontvangen om te worden vermeld op de VIHB lijst.

Met trots kunnen wij dan ook vermelden dat PEEM B.V. voldoet aan:

– Betrouwbaarheid;
– Kredietwaardigheid, en
– Vakbekwaamheid.

Hieronder vind u uitleg wat deze vermelding inhoud.
Registratie van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB) van afvalstoffen

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op een landelijke lijst verplicht. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om vervoer van afvalstoffen over de weg, per spoor of over het water. Ook buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten, moeten op de lijst staan. De nieuwe lijst vervangt de twaalf provinciale lijsten van inzamelaars.

BIA en RIA Nationaal

Het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de Regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) zijn op 1 mei 2004 in werking getreden. Het ministerie van VROM heeft de NIWO aangewezen als uitvoeringsinstantie om de aanvraag voor vermelding op deze lijst te behandelen. De VIHB-lijst is via de NIWO-website te raadplegen.

Voorwaarden:
Vermelding vindt plaats als het bedrijf aan drie criteria voldoet:

Betrouwbaarheid    : een verklaring van goed gedrag, niet meer dan 3 maanden oud.

Kredietwaardigheid: een accountantsverklaring, niet meer dan 1 jaar oud, waaruit blijkt dat de natuurlijk persoon of rechtspersoon over minimaal € 18.000 eigen vermogen beschikt of een door een accountant opgestelde jaarrekening van het voorafgaande jaar, waaruit blijkt dat over minimaal € 18.000 risicodragend kapitaal wordt beschikt.

Vakbekwaamheid  : een vakdiploma Afvalstoffen of een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat men vóór 1 mei 2004 als inzamelaar, vervoerder, handelaar of bemiddelaar van afvalstoffen stond ingeschreven.

Wet goederenvervoer over de weg en Spoorwegwet
Bedrijven die al een vergunning hebben op grond van de Wet goederenvervoer over de weg (Wgw) of in het bezit zijn van een erkenning of vergunning met veiligheidsattest voor vervoer per spoor op grond van de Spoorwegwet voldoen reeds aan deze criteria. Na het indienen van de aanvraag om registratie worden zij direct op de lijst vermeld.

Wet vervoer binnenvaart
Bedrijven die reeds in het bezit zijn van een vergunning voor goederenvervoer over binnenwateren op grond van de Wet vervoer binnenvaart voldoen reeds aan een vergelijkbaar criterium van vakbekwaamheid, maar moeten nog aan de criteria van kredietwaardigheid en betrouwbaarheid voldoen.

BIA en RIA Internationaal

Gelijksoortige criteria worden gesteld aan bedrijven uit andere landen van de Europese Unie en landen die behoren tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Geldigheidsduur
Vermelding op de lijst geldt voor onbepaalde tijd. De vermelding op de lijst vervalt als het bedrijf:

  1. a) daarom vraagt,
  2. b) onjuiste gegevens heeft verstrekt,
  3. c) niet meer voldoet aan één van de drie criteria.

Meer informatie
De volledige teksten van het Besluit (BIA) en de Regeling (RIA) zijn te vinden op de website van het ministerie van VROM.
Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het Ministerie van VROM via Postbus 51, tel. 0800-8051 of vrominfo@postbus51.nl.

Prakken Edelmetaal 530105VIHB-212x300